ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Chief Information officer : CIO)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง พม.

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2566

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2566

นายอนุกูล ปีดแก้ว
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563
ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2563

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563

นางสุภัชชา สุทธิพล
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

นายณรงค์ คงคำ
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2561

ว่าที่ ร.ต. ศรัณย์ สมานพันธ์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2557
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

นางรัชนี สุดจิตร์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2557
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556

นางนภา เศรษฐกร
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554

นายสุรเดช ฉายะเกษตริน
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2552
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553

นางกานดา วัชราภัย
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2548
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552

นายสกล บุญคำ
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2548

นายกิรศักดิ์ จันทรจรัสวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2546
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2547

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial