พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬาพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 1,2 และ 37 ประจำจังหวัดกระบี่


วันที่ 21 ตุลาคม 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 1, 2 และ 37 มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่ราชการจังหวัดกะบี่ เป็นประธานในพิธี หน่วยงาน One Home พม. กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราห์
และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี


Share:โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.กระบี่ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฎิบัติพระรากกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราฎร และเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ประชาชน หน่วยงานในจังหวัดกระบี่ ณ พื้นที่ที่ได้ตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีและหมดอายุการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่


Share:โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial