ข้อมูล Reject จากกรมปกครองและกรมบัญชีกลาง E20 (1)

#เช็คด่วน!!! #ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด #จังหวัดกระบี่

#ติดตามให้ข้อมูลเพิ่มเติมรายรีเจ็ค ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 #ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด!!

แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง ดังรายชื่อที่แนบ ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียน หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยด่วนน!! เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

** รายชื่อดังกล่าว เป็นรายชื่อที่มีการดึงข้อมูลไปประมวลผลเบิกจ่าย แต่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้ เนื่องจาก ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเด็กไม่ตรงกับกรมปกครอง , บัญชีธนาคารปิด , บัญชีติดเงื่อนไข , เลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง , ไม่ผูกบริการพร้อมเพย์ (ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนโดยตรง) , เด็กเสียชีวิต เป็นต้น **

***หากท่านมีรายชื่อตามเอกสารดังกล่าว ติดปัญหาในส่วนใด ให้ดำเนินการตรวจสอบ , แจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ หรือหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนไว้***

***  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075 – 611044 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กแรกเกิด) ***

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระบี่

…24/07/2563…


Share:รายชื่อที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติ่ม (แบบรับรองสถานะครัวเรือน หรือแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1)

#เช็คด่วน!!! #ขอประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด #จังหวัดกระบี่

#ติดตามให้ข้อมูลเพิ่มเติม แบบรับรองสถานะครัวเรือน (แบบดร.02) #ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด!!

ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีรายชื่อยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ดังรายชื่อที่แนบ ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียน หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยด่วน!! เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02 ส่วนที่ 1) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

    **รายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารส่วนนี้ เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียน #รายเก่า ที่เคยได้รับเงินและเงินหยุดการจ่ายไป (เงินเข้าล่าสุด ประมาณ ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561) เป็นผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องดำเนินการ กรอกแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 เพิ่มเติม  และรอการตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้ง**

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075 – 611044 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กแรกเกิด) ***

..24/07/2563..


Share:#เช็คด่วน!!! #ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด #จังหวัดกระบี่ #ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด!! แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง ดังรายชื่อที่แนบ ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียน หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยด่วนน!! เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ** รายชื่อดังกล่าว เป็นรายชื่อที่มีการดึงข้อมูลไปประมวลผลเบิกจ่าย แต่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้ เนื่องจาก ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเด็กไม่ตรงกับกรมปกครอง , บัญชีธนาคารปิด , บัญชีติดเงื่อนไข , เลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง , ไม่ผูกบริการพร้อมเพย์ (ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนโดยตรง) , เด็กเสียชีวิต เป็นต้น ** ***หากท่านมีรายชื่อตามเอกสารดังกล่าว ติดปัญหาในส่วนใด ให้ดำเนินการตรวจสอบ , แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ หรือหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนไว้*** *** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075 – 611044 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กแรกเกิด) *** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระบี่ …22/06/2563…

แบบรีเจ็ค


Share:#เช็คด่วน!!! #ขอประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด #จังหวัดกระบี่ #ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด!! ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีรายชื่อยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ดังรายชื่อที่แนบ ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียน หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยด่วน!! เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02 ส่วนที่ 1) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ **รายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารส่วนนี้ เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียน #รายเก่า ที่เคยได้รับเงินและเงินหยุดการจ่ายไป (เงินเข้าล่าสุด ประมาณ ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561) เป็นผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องดำเนินการ กรอกแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 เพิ่มเติม และรอการตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้ง** *** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075 – 611044 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กแรกเกิด) *** ..22/06/2563..

แบบติดตาม ดร.02


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial