ข่าวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกระบี่ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานขับคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนขอประชาชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์


Share:ข่าวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกระบี่จัดการประชุม ครั้งที่ 5/2563


Share:ข่าวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมโครงการพัฒนศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.2564 ตามกิจกรรมเสริมพลัง
สร้างโอกาส และความเท่าเทียมกันในสังคม และเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ”


Share:ข่าวประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร “ด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน”


Share:ข่าวประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ปี พ.ศ.2564-2565


Share:ข่าวประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง”ครั้งที่ 7


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial