ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

ข้อมูลประชากร ของกรมการปกครอง

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัด


Share: