แผน/นโยบาย/ข้อปฏิบัติ/คำสั่ง

แผนด้านดิจิทัลของหน่วยงาน

นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พม.

ข้อปฏิบัติด้านดิจิทัล สป.พม.

คำสั่ง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )

คำสั่ง : สำนักงานปลัดกระทรวง ( สป. )

คำสั่ง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ศทส. )

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial