แนวทางสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age)


Share: