รายชื่อที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติ่ม (แบบรับรองสถานะครัวเรือน หรือแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1)

#เช็คด่วน!!! #ขอประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด #จังหวัดกระบี่

#ติดตามให้ข้อมูลเพิ่มเติม แบบรับรองสถานะครัวเรือน (แบบดร.02) #ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด!!

ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีรายชื่อยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ดังรายชื่อที่แนบ ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียน หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยด่วน!! เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02 ส่วนที่ 1) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

    **รายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารส่วนนี้ เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียน #รายเก่า ที่เคยได้รับเงินและเงินหยุดการจ่ายไป (เงินเข้าล่าสุด ประมาณ ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561) เป็นผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องดำเนินการ กรอกแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 เพิ่มเติม  และรอการตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้ง**

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075 – 611044 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กแรกเกิด) ***

..24/07/2563..


Share: