ภารกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนดิจิทัลของกระทรวง และ สป.พม.

2. พัฒนาและให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. พัฒนา และให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง
 ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบคลังข้อมูลและเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์จัดการข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial