พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬาพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 1,2 และ 37 ประจำจังหวัดกระบี่


วันที่ 21 ตุลาคม 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 1, 2 และ 37 มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่ราชการจังหวัดกะบี่ เป็นประธานในพิธี หน่วยงาน One Home พม. กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราห์
และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี


Share: