ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนาธรรม และการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓)


Share: