ประกาศคนหาย

นายหนูไกร บุญสาะ รูปร่างสูง สมส่วน ผิวสีดำแดง เดินหลังค่อมเล็กน้อย
สูงประมาณ 170 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 70 กิโลกรัม
อายุ 42 ปี เป็นผู้พิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรม
พบเบาะแส กรุณาติดต่อ
โทร. 093-1155188 ไหม (พี่สาว)
โทร. 0982312609 ฮู้ (น้า)
โทร. 043-777121 สนง.พมจ.มหาสารคาม


Share: