ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐต้องรู้ทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องมี เพื่อก้าวสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล


Share: