ข้อมูล Reject จากกรมปกครองและกรมบัญชีกลาง E20 (1)

#เช็คด่วน!!! #ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด #จังหวัดกระบี่

#ติดตามให้ข้อมูลเพิ่มเติมรายรีเจ็ค ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 #ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด!!

แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง ดังรายชื่อที่แนบ ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียน หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยด่วนน!! เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

** รายชื่อดังกล่าว เป็นรายชื่อที่มีการดึงข้อมูลไปประมวลผลเบิกจ่าย แต่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้ เนื่องจาก ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเด็กไม่ตรงกับกรมปกครอง , บัญชีธนาคารปิด , บัญชีติดเงื่อนไข , เลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง , ไม่ผูกบริการพร้อมเพย์ (ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนโดยตรง) , เด็กเสียชีวิต เป็นต้น **

***หากท่านมีรายชื่อตามเอกสารดังกล่าว ติดปัญหาในส่วนใด ให้ดำเนินการตรวจสอบ , แจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ หรือหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนไว้***

***  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075 – 611044 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กแรกเกิด) ***

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระบี่

…24/07/2563…


Share: