ข่าวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมโครงการพัฒนศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.2564 ตามกิจกรรมเสริมพลัง
สร้างโอกาส และความเท่าเทียมกันในสังคม และเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ”


Share: