ข่าวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกระบี่ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานขับคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนขอประชาชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์


Share: