โครงสร้าง

กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล
(กวข.)

นางสปัณณ์ภักค์ วัฒนพิพัฒน์กุล

ชื่อเล่น : กานต์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางสาวรักดี ศรีเสมอ

ชื่อเล่น : เป๊ปซี่

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ชำนาญการ

นางสาวยุภนันท์  สมปาง

ชื่อเล่น : บรูคชีลล์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ชำนาญการ

นางสาวสุภาพร ศรีชัยภูมิ

ชื่อเล่น : อิ่ม

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

นางสาวธนาภรณ์ จายโจง

ชื่อเล่น : ออม

ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ

ปฏิบัติการ

นางสาวกมลวรรณ มหิธิธรรมธร

ชื่อเล่น : น้ำเพชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ

ปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา ฉัตรกระโทก

ชื่อเล่น : หมูแดง

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ปฏิบัติการ

นายปฏิพัทธ์ ก้อมมะณี

ชื่อเล่น : เต้ย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ปฏิบัติงาน

นายศุภิเดช อาจมนตรี

ชื่อเล่น : แต้ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุฒิ อุดศรี

ชื่อเล่น : วุฒิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวภัทรณัญช์ สิทธิสว่าง

ชื่อเล่น : กิ๊ก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial