โครงสร้าง

กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล
(กวข.)

กาน

นางสปัณณ์ภักค์ วัฒนพิพัฒน์กุล

ชื่อเล่น : กานต์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

บรูคชีลล์

นางสาวยุภนันท์  สมปาง

ชื่อเล่น : บรูคชีลล์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ชำนาญการพิเศษ

รักดี

นางสาวรักดี ศรีเสมอ

ชื่อเล่น : เป๊ปซี่

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ชำนาญการ

อิ่ม

นางสาวสุภาพร ศรีชัยภูมิ

ชื่อเล่น : อิ่ม

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

น้ำเพชร

นางสาวกมลวรรณ มหิธิธรรมธร

ชื่อเล่น : น้ำเพชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ

ปฏิบัติการ

หมูแดง

นางสาวสุกัญญา ฉัตรกระโทก

ชื่อเล่น : หมูแดง

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ปฏิบัติการ

app-12png

นางสาวนัฐฑิตา  เนตรพุกกณะ

ชื่อเล่น : แอม

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ปฏิบัติการ

เต้ย

นายปฏิพัทธ์ ก้อมมะณี

ชื่อเล่น : เต้ย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ปฏิบัติงาน

แต้ม

นายศุภิเดช อาจมนตรี

ชื่อเล่น : แต้ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายธนะภูมิ เฟื่องทัศน์พาณิชย์

ชื่อเล่น : พูม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial