โครงสร้าง

กลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(กพส.)

นางสาวทัศวรรณ จันทร์อ่อน

ชื่อเล่น : มะม่วง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายจำเริญ นิจจรัลกุล

ชื่อเล่น : ป๋าเริญ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสาร

ชำนาญงาน

นายอัศราวุฒิ ตอโมกข์

ชื่อเล่น : ต้น

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

นายศรัณยู สวัสดิ์มงคล

ชื่อเล่น : ต่าย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

นายอภิวัฒน์ รุ่งสาคร

ชื่อเล่น : ชอป

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวสีเกศ เส้งสีแดง

ชื่อเล่น : ปาล์ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวกิตติมา สังข์ทอง

ชื่อเล่น : มา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐภรณ์ ผอมดำ

ชื่อเล่น : กวาง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial