โครงสร้าง

กลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(กพส.)

นางสาวทัศวรรณ จันทร์อ่อน

ชื่อเล่น : มะม่วง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายจำเริญ นิจจรัลกุล

ชื่อเล่น : ป๋าเริญ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสาร

ชำนาญงาน

ต่าย

นายศรัณยู สวัสดิ์มงคล

ชื่อเล่น : ต่าย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชํานาญการ 

ต้น

นายอัศราวุฒิ ตอโมกข์

ชื่อเล่น : ต้น

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

ต้ะ

นายพลสิทธิ มีไปล่

ชื่อเล่น : ต๊ะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

ปาม

นางสาวสีเกศ เส้งสีแดง

ชื่อเล่น : ปาล์ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วิว

นายอดิศักดิ์  ขันแข็ง

ชื่อเล่น : วิว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ทัก

นายบุญพิทักษ์ สิงห์สุวรรณ์

ชื่อเล่น : ทักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

app-14png

นางสาววัลภา พรมดี

ชื่อเล่น : ปอ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial