โครงสร้าง

กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
(กทส.)

นายพูนพัฒน์ ขันธาโรจน์

ชื่อเล่น : อาร์ม

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นางกฤติกา พันธ์รัตน์กุล

ชื่อเล่น : หนิง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

จ่าสิบเอกฤทธิเดช แสงแจ่ม

ชื่อเล่น : นนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชำนาญการ

นางสาวสมอุษา วิไลพันธุ์

ชื่อเล่น : พลอย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางสาวกฤตพร  ใจแน่น

ชื่อเล่น : ฝ้าย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

นายภูวดล เกตุดี

ชื่อเล่น : อาร์ต

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

นางสาวแรมใจ เผดิม

ชื่อเล่น : แรม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นาวสาวประทุมรัตน์ กลิ่นประทุม

ชื่อเล่น : โก๊ะ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

นายธเนศ ธีรอนุรักษ์กุล 

ชื่อเล่น : ธี

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

นาย ชูเกียรติ ศูนย์กลาง

ชื่อเล่น : เจ๋ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสิริพิมล ติรรักธรรมกิจ

ชื่อเล่น : ฟ้า

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial